Nový Svět

Obec leží na jihovýchodním okraji Olomouce.

Kříž (1195) stál na pravé straně silnice z Olomouce do Holice, před Novým Světem na vojenském cvičišti.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
50 50 18
Kříž byl po ramena zapadlý v zemi. Nahoře měl dvě zahnuté rýhy.

Literatura: Havelka - ČVSMO, roč. I, 1884, str. 74
                Franz - 54
                Přikryl - 1907, str. 73, obr. 40

Havelka - Prastarý kříž, jenž by jinak snad docela byl propadl zapomenutí a zkáze úplně, vypátral vel. p. P. Ferdinand Harna, kooperátor v Holici u Olomouce, a obšírnou o něm podal zprávu:
"Kříž ten (viz obrázek 5.) nad povrchem zemským zvýší jest toliko 45 cm., ostatek již do prsti jest zapadlý. Široký v ramenech jest 50 cm., tlustý 16 až 17 cm. a ze šedého pískovce uroben. Stojí či vlastně nakloněn již leží na levé straně cesty od Nového světa k Olomouci vedoucí a sice na pozemcích obce Hodolan, nyní však c. k. vojenskému eráru za cvičiště sloužících. Od kapličky novosvětské vzdálen jest kříž 300 kroků, ode dráhy železné 280 kroků, od cesty pak samé toliko 12 kroků. Nyní okolí jeho nejbližší jest, jak již řečeno, cvičištěm vojenským; ale viděti patrno, že tuto kolem kříže starožitného vedla druhdy polní cesta nějaká."
"Lid praví, že v těch místech jakýsi řeznický zabit jest, kdežto jiní zase tvrdí, že tam pacholek pohůnka zavraždil a jiní opět, že tam odpočívá padlý důstojník Švéda nebo že to hrob dvou milenců nešťastných. Zjevno, že tu původní tradice (cyrillomethodějská) již úplně zankla a že k nynějším povídačkám ony dvě rýhy příčinu zavdaly, jež na severovýchodní straně kříže jsou vytesány ku ozdobě pouhé, které však lid mylně zobrazenými dvěma noži pokládá a odtud právě bájí o vraždách tu spáchaných. Někteří zase v oněch dvou rýhách vidí řeznickou océlku a proto také hádají, že tu tovaryš řeznický vraždou zhynul."
"Kříž celým svým vzezřením jeví se býti pomníkem prastarým, sešlým zhoubou časovou. Kolkol porostlý jest lišejníky, mechy, ba dole i drn již do něho zasahuje své kořínky. Bývalý majetník pololánu č. 28. v Hodolanech, jemuž pozemek vedle kříže náleží, nyní výměník, pan Kašpar Kopečný, kmet 86letý, rodič hodolanský a nejstarší muž v obci, vypravuje, že kříž ten již za dětství jeho vždy býval drnem zarostlý a před 70 lety rovněž tak nakloněn jako nyní jej shledáváme. Škoda, že prastarý kříž tento nemá více původního podání svého; než doufejme, že snad přece
podaří se dopátrati se tradice cyrillomethodějské."
Franz - 54. Am Exercirplatz, von Olmütz gegen Salzergut 290 Schritte von der Eisenbahn entfernt.
hoch 0,50 breit 0,50 dick 0,18
N.
1. Grabstein eines schwedischen Officiers.
2. Kenotaph eines Fleischhauers.
3. Sühnkreuz eines Knechtes, der von seinem Bauer erschlagen worden ist.
4. Grabstein eines unglücklichen Liebenspaares.

Havelka 1884                                                        Franz 1899                                         Přikryl - 1907
  

Zpět