Hory

Obec leží západnì od Karlových Varù, vlevo od silnice è. 6 do Sokolova.

Køíž (0327) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
107 100 31
Køíž byl v roce 1991 nalezen na skládce mezi Žalmanovem a Èinovem a pøemístìn na souèasné stanovištì.

Literatura: E. Schneider - Mord und Sühnkreuze - Unsere Heimat 10, Mai 1925, str.76, 77
                Wilhelm - EZ1903 - 33a

Wilhelm - EZ1903 - 33a - Ein altes, schon stark verwittertes Kreuz ohne jede Zeichnung fand ich bei Sollmuß in der Nähe der zur Porzellanfabrik Gießhübl gehörigen Massamühle.
Schneider - Ein drittes Steinkreuz hat seinen Standort unweit der Ortschaft Schönau an der Straße Gieshübl-Massamühle, nur einige Schritte von dieser entfernt, nahe der Bachböschung. Es ist schräg gegen diese geneigt. Länge 130, Breite 80 Zentimeter.
...
Das dritte Kreuz hat seinen Standort an der ehemaligen Straße Gieshübl-Kuchlteich-Engelhaus.
Der Platz, auf welchem das Kreuz errichter wurde, war nicht mehr Privateigentum, sondern ging in den Besitz der Gemeinde bzw. der Obrigkeit über.

Schneider 1925

3.7.1999 - FS
 
4.10.2015 - JB
         

Zpìt