Jihlava
(Iglau)

Kámen č. 1 (0082) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
93 48 15
Na kameni je reliéf latinského kříže s loveckým tesákem a téměř nečitelný letopočet 1556.

Literatura: Fritz - 75
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 33
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 76

Fritz - 75. Na staré pěšině z Jihlavy do Dolního Kosova stojí někdejší Höckova kaple. Nedaleko od ní leží na vysoké mezi kamenná plotna obdélně čtyřhranná s otupenými hranami, 130 cm vysoká a 50 cm široká. Přední plochu má hladce otesanou, avšak mnoho zvětralou a lišejníky porostlou. Celý prostor obsahuje kříž a čtyři pole: horní 30 cm, letopis nečitelný, dvě postraní prázdná a dolní 70 cm též prázdno. Kříž a ramena jsou sotva k poznání, dolní rameno jest šířené až na schůdek 50 cm dlouhý. Pod dolním ramenem nakreslen jest meč 50 cm dlouhý s koulí 6 cm v průměru.
J. F. Svoboda - ... nacházíme takový kámen po pravé straně silnice z Jihlavy do Kosova. Je nyní povalen na mezi a zarůstá travou. Má tvar obdélníkový a horní užší stranu zahrocenou. Uprostřed je meč 71.
Pozn. 71 - Byl prý tu zavražděn řezník, jdoucí nakupovat dobytek.

28.3.2010 - JB
    

Kámen č. 2 (0534) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
117 65 _
Na kameni je reliéf latinského kříže, kladiva a sekery bez násady.
Původně stával v hlubokém zářezu znojemské silnice nedaleko hostince Trübwasser.

Literatura: Franz - 72
                Fritz - 49
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 34
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 75

Franz - 72. Steht an einem felsigen Einschnitte der Wienerstraße bei Iglau, in der Nähe des Wirtshauses "Trübwasser".
hoch 0,85 breit 0,67 dick 0,25 W.
Kenotaph eines Fleishanses.
Fritz - 49. V Jihlavě na počátku vídeňské silnice u čísla 31 stojí kámen s křížem 80 cm vysoký, 67 cm široký a 15 cm tlustý, na všech stranách hladce otesaný, poněkud lišejníky porostlý, s hořejšími rameny paralelními, zvětralými. Vedle dolního ramene stojí vpravo nákres podobný kladivci neb snad sekýrce dvojsečné, 25 cm vysoké a 20 cm široké. Vlevo jednoruční sekýrka s čepem a topůrkem 22 cm, s čepelí 20 cm a bradou též 20 cm dlouhou. Tvar těchto sekýrek připomíná dříve na zbraň než na domácí potřebu.
J. F. Svoboda - ... stával takový kámen čelem k západu na kamenitém zářezu "Znojemské silnice" nedaleko hostince "Trübwasser" u Jihlavy. Byl vys. 85 cm, šir. 67 cm a silný 25 cm a tvrdilo se, že je to kenotaf nějakého řezníka. Novodobý stavební ruch jej obklopil, takže se octl ve městě nad chodníkem v úvozovém svahu asi 15 kroků jižněji od místa, kde odbočuje ul. U dlouhé stěny od této silnice. Dostal tím také jinou podobu; alespoň neshoduje se s vyobrazením Franzovým a je nyní 115 cm vys. a 65 cm šir; pod vodorovným břevnem kříže je vlevo kladívko, vpravo tesařská sekera (obr. 21.).

Franz 1899                                J. F. Svoboda - U Jihlavy se 2 symboly (1932 B. Bradáč)
 
26.2.2002 Fotografii zaslal pan Miroslav Dvořák

12.8.2004 - JB
   

Kámen č. 3 (1565) je uložen na dvoře Muzea Vysočiny v Jihlavě.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
140 67 31
Na kameni je kříž v negativním reliéfu a rytina postřihovačských nůžek.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 35
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 75

J. F. Svoboda - Jeden z největších takových kamenů dostal se do městského musea v Jihlavě z bývalého hřbitova u kostela sv. Ducha. Má tvar nepravidelný a nejvyšší výška je 140 cm, největší šířka 90 cm; kříž je 80 cm vysoký a 55 cm široký a pod pravým ramenem je snad dýka hrotem vzhůru obrácená 58.
Pozn. 58 - Kámen je uložen na dvoře. Je to snad znamení heraldické.

11.8.2004 - JB
 
16.12.2011 - Fotografii zaslal pan Pavel Valenta

Kámen č. 4 (2185) stál na Špitálské louce u tunelu státní dráhy.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 45 _
Na kameni byl tlapatý kříž a šestiřádkový německý nápis: "...1708 GESTORBEN SUSANNA WANDERIN, BAUERIN IN ALTEN (-BERG) 72 JAHRE ALT, BETTE VATER UNSER VOR SIE".

Literatura:  Fritz - 84
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z16

Fritz - 84. U Jihlavy na Špitálské louce u tunelu státní dráhy stojí kámen 80 cm vysoký a 45 cm široký s křížem 25 cm vysokým a širokým a rameny od 5 až do 8 cm vyšířenými. Prostor nad křížem jest 15 cm a pod nimi 45 cm vysoký. Okraj kamene na pravé straně jest zachován, na levé od hora velmi porouchán. Celý prostor okolo kříže jest stopami liter a číslic pokryt, které však z větší části jsou nečitelné, zvětráním a lišejníky. Písmo se podobá latinské kursivě. Nad křížem stojí dvě nečitelné litery a číslice 71, napravo vedle kříže pod sebou číslice 9 a 8, pod křížem pět řádků německých slov, v kterých jest možno rozeznati rok 1798 (?) zemřela Susana Wanderin bauerin Altenberg 72 jar alt mutter unser Vor sie. Číslice letopočtu jsou však porůznu sebrány.

Kámen č. 5 (2184) stál při výpadovce na Brtnici v pravém svahu za mariánskou kaplí na rozcestí.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
56 38 _
Na kameni byl reliéf klínového kříže a dýka hrotem dolů. V horní části byl částečně čitelný německý nápis a letopočet 1643.
Kámen zmizel v 50. letech dvacátého století při výstavbě obytných domů.

Literatura:  Fritz - 76
                 J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 68
                 Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z17

Fritz - 76. Na jihlavsko-brtnické silnici nedaleko za posledními stodolami možno zhlídnouti na mezi nad pravou silniční struhou žulovou plotnu ležeti, která zvětráním a jiným poruchem velmi utrpěla. Jest 56 cm vysoká a 38 cm široká, kolkolem drnem obrostlá s latinským křížem stejného rozměru. Po celé přední ploše jeho jest roztroušeno několik řádků nečitelné latinské primitivní kursívy a číslic. Na levém dolním poli jest vytesán nákres mečíku 30 cm dlouhého s držadlem 6 cm dlouhým a chránidlem vzhůru ohnutým.
J. F. Svoboda - 1517: U Jihlavy, asi 400 kroků od poslední stodoly po pravé straně silnice přes samotu Pančavu k Brnici, na mezi kámen s křížem, 77 cm vys. a 40 cm šir. Nad vodorovným břevnem jsou stopy nápisu, nyní nečitelného: pod břevnem na levé straně vročení 1517 a pod ním H B: po pravé straně je vytesána dýka: na svislém břevnu byla slova, ale jen z nejspodnějšího je jasné psací písmeno M-AE.3
Pozn. 3 - Podle zjištění dra Fritze stával mezi dvěma stromy a lidé mu vypravovali, že tu byl zabit hoch, vyslaný pro chléb: vrah prý mu vzal 4 kr.

Kámen č. 6 (2183) stál na okraji Pražské silnice při kilometrovníku 135.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 46 _
Na kameni byl reliéf kříže, letopočet 6. Januar 1781 a nečitelný třířádkový nápis.

Literatura:  Fritz - 74
                 Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z18

Fritz - 74. Na jihlavsko-pražské silnici (kil. 135) stojí kámen 80 cm vysoký a 46 cm široký s křížem pouze konturami naznačeným 30 cm vysokým. Pod ním vytesány tři řádky písma. Jest ale toto asi  písmo ... nečitelno, toliko na prostředním řádku dá se poznati letopočet: den 6. Január 1781. Temeno kamene jest polookrouhlé majíc na každé straně stupének. Končiny křížku jsou šířeny, zvětráním však zakulaceny. Zde důkaz je, že ještě na konci 18. století se pohřbívalo v česko-moravském pohoří do osamělých hrobů.

Kámen č. 7 (2180) stál na pravé straně staré třešťské silnice, na mezi naproti mariánské kapli.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
90 55 _
Na kameni byl vysekán kříž, v dolní části byly dva meče.
Kámen zmizel ve dvacátých letech dvacátého století v souvislosti s terénními úpravami při vzniku dnešní Telčské ulice.

Literatura: Fritz - 50
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z19

Fritz - 50. Vykročivše z Jihlavy po silnici jihlavsko-třešťské až za kapli Mariánskou, spatříme naproti ní na vysoké polní mezi nad příkopem silničním kámen, nad zemí asi 90 cm vysoký a 55 cm široký, kol kolem drnem obrostlý a do něho zapadlý. Otesaná přední plocha kamene jest protažena vyrytými konturami kříže jehož ramena mají šíři 8 cm, 15 cm pod příčnými rameny jest protažena horizontální čára, čímž povstala dvě pole prázdná a pod nimi dvě pole, na kterých vytesány jsou lineární kontury dvou mečů, 40 cm dlouhých, s držadly 14 cm a bidélky 17 cm dlouhými jílcy, pravoúhle postavenými. Na horním konci obou držadel jest vyhlubena okrouhlá jamka představující kouli. Celý ráz tohoto lineamentu jest velmi primitivní. Zdá se býti odjinud sem přenešen.

Kámen č. 8 ( ) stál v ulici Koželuhů u domu č. p. 35.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl vysekán latinský kříž a letopočet 1656.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z20

Kámen č. 9 (2182) stál na pravé straně dnes neexistující polní cesty vedoucí od bývalé pletárny ISTRA směrem k brtnické silnici, 100 m od odbočky silnice do Sasova.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
104 _ _
Na kameni byl reliéf latinského kříže a nože hrotem vzhůru.
Kámen zmizel na konci 60. let dvacátého století při výstavbě inženýrských sítí sídliště Na Slunci.

Literatura:  Fritz - 65
                 Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z21

Fritz - 65. Vyjdeme-li v Brtnickém předměstí v Jihlavě od mostu přes malou Jihlávku po cestě, vedoucí podle bývalých Klotyldiných lázní hlubokým úvozem k brtnické silnici, spatříme asi v polovině této trati na mezi pahrbek nad nímž vyčnívá kámen s křížem. Tento kámen jest celkem 104 cm vysoký a na horní polovici hladce a na dolní hrubě otesán a tato část zakryta ornou zemí s drobnými kameny – mezi nimi asi v hloubce 25 cm nalezena zrezivělá polovice podkovy a o něco hloub část šindeláku rzí skoro úplně ztráveného. Spodina kamene jest obložena a zaklínována hrubými kameny, které z jedné strany naléhají na holý žulový balvan. Kříž sám, 62 cm vysoký, má ráz latinský, ramena hořejší jsou velmi porušena a obroušena, dolní dosti zachováno, vedle něho vlevo jest naznačena dýka 34 cm dlouhá. Nadzemní povrch kamene jest porostlý lišejníky.

Kámen č. 10 (2181) stál u drážního strážního domku č. 56.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
104 40 23
Na kameni byl reliéf latinského kříže, pod jehož pravým ramenem byl výstupek 14 cm dlouhý.

Literatura:  Fritz - 64
                 Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z32

Fritz - 64. U strážnice transversální dráhy č. 56. K 88,1 vyčnívá vedle meze asi 16 cm temeno kamene s horním ramenem kříže z ornice. Po odkopání její až na 50 cm shledala se výška kamene 104 cm, šíře 40 cm a tloušťky 23 cm. Výška kříže 60 cm, šířka 32 cm, ráz latinský, jem nepatrně vypuklý a ramena nemnoho šířená. Pod pravým příčným ramenem leží napříč jakýsi výstupek 14 cm dlouhý, není však možno poznati, co znamená. Ostatně jest jen málo porouchán.

Zpět